תקנון האתר

תנאי השימוש באתר
1 .כללי 
1.1 .אתר האינטרנט www.gaibeach.com הנו אתר האינטרנט הרשמי של מלון חוף גיא (להלן: "המלון"), המאפשר הזמנה ורכישת חבילות נופש במלון ("השירותים") והמספק 1410201 ת.ד 274") החברה"), המפעילה את המלון (להלן: "האתר"). מידע על המלון ו/או על חברת חוף גיא בע"מ ח.צ. 520042474 ,משדרות אליעזר קפלן טבריה 
2.1 .השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוב') כפוף לתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. 
3.1 .מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר ("המשתמש"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.
4.1 .אם הינך מתחת לגיל 18 ,אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא. 
5.1 .השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאי השימוש אלו יחולו על כל משתמשי האתר. 
6.1 .כותרות תנאי השימוש מובאות לשם נוחות ולא ישמשו לשם פרשנותו. 
7.1 .תנאי השימוש אינם גורעים מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ,התקנות אשר הותקנו מכוחו כפי שיעודכנו מעת לעת ("חוק הגנת הצרכן") או כל חוק אחר (להלן יחד: כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע. "חוקי הצרכנות"), ככל שאלו חלים על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות 2 .בעלות ושמירה על זכויות 
1.2 .המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של 
2.3 .בנוסף לכל האמור לעיל ולהלן, בעשותו שימוש באתר, המשתמש מתחייב כי לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: 
1.2.3 .התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בין המשתמש ובין צד שלישי. 
2.2.3 .הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין. 
3.2.3 .הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה. 
4.2.3 .הפצת "דואר זבל" (Spam (לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר. 
5.2.3 .שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות. 
6.2.3 .פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.
7.2.3 .הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (Frame ,(או כחלק מאתר אחר (Mirror ,(ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.
8.2.3 .שימוש בכל רובוט, "תולעת" (Spider ,(מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
9.2.3 .הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.
10.2.3 .שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא. 
11.2.3 .איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו. 
4 .הגבלת אחריות של החברה ו/או המלון ו/או מי מטעמם 
1.4 .המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות אופן השימוש בו או כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה, תביעה ובמכשירי הקצה. או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר
2.4 .המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי המידע מוצג באתר כפי שהוא ("is As ("והחברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. 
3.4 .התמונות בדף המוצר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות ופרטי השירותים ובין השירות בפועל. למרות המאמץ המושקע שהאתר ובכלל זה השירותים, המידע ותיאור השירותים המצויים בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר אי דיוקים או שגיאות והמלון ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות בגינם. המלון ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון ו/או החברה והן על ידי צדדים שלישיים.
4.4 .החברה ו/או המלון אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר, ואין היא מתחייבת ששירותי האתר יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. 
5.4 .המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט. המלון ו/או החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בכל דרך אחרת. 
6.4 .כמו כן החברה ו/או המלון אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download (ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים. באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתם. 
7.4 .המלון ו/או החברה לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא
8.4 .באתר עשוי להימצא מידע בנוגע לצדדים שלישיים, המסופק על ידי החברה לנוחיות ומהותו של המידע כאמור, ואין היא נושאת באחריות למידע כאמור, לתוקפו או חוקיותו. המשתמש בלבד. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי החברה אינה אחראית לתוכנו בכלל זה יובהר כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים הנכללים במסגרת המודעות, הקישוריות או המידע המסחרי כאמור. כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
9.4 .פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של והיה והמשתמש החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד. קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין
10.4 .החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, לרבות כל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, וזאת ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
11.4 .החברה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (Incidental (מכל סוג שהוא הקשור במידע, ברכישת השירותים, שימוש באתר או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו. 
12.4 .החברה תהא אחראית לשירותים לפי דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של החברה (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין כל חבות, נזקים, פיצויים או אובדן שנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות רכישת השירותים, שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר, לא תהיה גבוהה מסכום ההזמנה האחרונה שבוצעה ע"י המשתמש. 
13.4 .ידוע למשתמש כי החברה הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי החברה מסתמכת על כך.
5 .הזמנת אירוח כללי. 
5.1 ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש לכל מטרה אחרת.
1.1.5 .המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים
2.1.5 .הזמנת השירותים אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון (להלן: "מרכז ההזמנות") בטלפון שמספרו 6700707-04 או באמצעות אתר זה. הזמנת השירותים באמצעות האתר הינה שקולה להזמנת השירותים בכל אמצעי אחר מול מרכז ההזמנות. 
2.5 .פרטי המשתמש רוכש השירותים 
1.2.5 .בעת ביצוע הזמנת השירותים באמצעות האתר כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון, מס' כרטיס אשראי, דוא"ל, מען, המועד הרצוי לאספקת השירותים וכן פרטים של כל המתארחים עימו (להלן: "מידע על המשתמש"). 
2.2.5 .במסגרת ביצוע הזמנת השירותים יתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר תסופק על ידי המשתמש לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלו באתר פייסבוק ("חשבון הפייסבוק"). עם זאת, כדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר החברה, יידרש המשתמש לתת הסכמתו מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק. אישור הקישור בין חשבון הפייסבוק לאתר החברה יהווה הסכמת המשתמש לפרסום שמו ותמונת הפרופיל של המשתמש המופיעים בחשבון הפייסבוק של המשתמש במסגרת האתר.
3.2.5 .בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת המידע על המשתמש, לרבות טעות בבחירת השירותים, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי ההזמנה של השירותים לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש להזמין שירותים באמצעות האתר. 
4.2.5 .הזנת פרטי מידע כוזבים על המשתמש הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לחברה ו/או למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
5.2.5 .החברה תהא רשאית למסור את המידע על המשתמש לרשויות חקירה ואכיפה במקרה בו היא תמצא כי פעולותיו באתר נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום בנקיטת הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר. 
6.2.5 .החברה תהיה רשאית לנהוג במאגר המידע על המשתמשים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של המשתמשים שימוש, בין היתר, לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, וכן לרבות לצורך דיוור מידע ותכנים אל המשתמשים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS ,(או בכל דרך אחרת), לרבות דברי פרסומת של מפרסמים שונים. 
7.2.5 .המשתמש מסכים ומאשר, כי בעצם ביצוע הזמנת השירותים באתר, החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את המידע על המשתמש שנמסר על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה. המשתמש רשאי בכל עת להודיע לחברה בכתב כי אינו מעוניין לקבל כל דואר אלקטרוני, על ידי שליחת דוא"ל לכתובת 
[email protected] 8.2.5 .החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים (לרבות חברת הסליקה). בכל מקרה של אתר או גוף מסחרי. ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, 
3.5 .ביצוע ההזמנה באתר
1.3.5 .המשתמש יזין את פרטי הזמנת השירותים ואת המידע על המשתמש באתר. בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד. ניתן להזמין את השירותים באמצעות כרטיסי אשראי של החברות ויזה כ.א.ל., ויזה לאומי קארד, אמריקן אקספרס, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרד, וכן באמצעות כרטיסי אשראי זרים, שלא הונפקו בישראל.
2.3.5 .בעת סיום הזנת אמצעי התשלום, יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת ההזמנה. כמו כן, יקבל המשתמש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. מובהר, כי רישומי מערכת המחשב של החברה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם. החברה שומרת את פרטי המשתמש והרכישה במחשביה, ובכל מקרה של חילוקי דעות, הרישומים במחשבי החברה מחייבים. חיוב כרטיס האשראי שהוזן על ידי המשתמש בעת ההזמנה, עם ההגעה למלון. 
3.3.5 .אישור ביצוע ההזמנה הינו אוטומטי, אך התשלום יבוצע במלואו, במזומן או באמצעות 
4.3.5 .החברה תהיה רשאית לסרב לאשר, להשעות או לבטל את הזמנת השירותים באתר מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק את השירותים במקרה שהמידע שנמסר על ידי המשתמש אינו אמיתי, או במידה וקיים חשד סביר כי ההזמנה אינה כשרה, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת. מעודכן, שלם או נכון, לרבות במקרה שפרטי אמצעי התשלום אינם מלאים ונכונים,
4.5 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או שלא לאשר ו/או לבטל עסקה או הזמנה, לרבות כזו שנקלטה במערכת, כולה או חלקה, באופן חד צדדי, גם אם התקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המשתמש, בהתקיים כל אחד מהמקרים הבאים: 
1.4.5 .במקרה בו תמצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את החברה, שיהא רשאי לזכות את המשתמש בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לצורך ביצוע הזמנה תקינה. 
2.4.5 .במקרה בו נפלה טעות בפרסום העסקה, בהגדרתה או בשל כל טעות אחרת.
3.4.5 .במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
4.4.5 .אזלו החדרים ו/או חבילות הנופש כאמור בהזמנת המשתמש; 
5.4.5 .במקרה של תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה שימוש בשירותי האתר באופן תקין; 
6.4.5 .במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה או אספקת השירותים באופן תקין; 
7.4.5 .אם נמסרו פרטים שגויים ו/או חסרים; 
8.4.5 .במקרה של הפרה של תנאי השימוש, לרבות הפרה צפויה; ו/או 
9.4.5 .אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי.
10.4.5 .על כל ביטול כאמור בסעיף קטן זה לא יחולו דמי ביטול כקבוע בתקנון תנאי שימוש זה.
6 .תנאים והגבלות
1.6 .המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע"מ, בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת. הזמנות של אורחים ישראלים יחויבו במס בהתאם לחוק הישראלי. 
2.6 .במקום בו נקובים המחירים בדולרים, יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע ליום התשלום על ידי בנק ישראל.
3.6 .הזמנת שירותים על ידי תושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, במחיר דולרי/יורו, תיעשה על פי מחירון עדכני רשמי לתיירים שיקבע בהתאם למדיניות החברה, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי החברה.
4.6 .מחירי השירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת. בכל מקרה של אי-התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל במרכז ההזמנות, המחיר הקובע יהיה זה השירותים, לרבות תנאי הזמנת החדרים ומחירי חבילות הנופש. שנמסר על ידי מרכז ההזמנות. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן בכל עת את תנאי 
5.6 .מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנה הנו על בסיס מקום פנוי בלבד. 
6.6 .אין כפל מבצעים והנחות. 
7.6. קבלת ופינוי חדרים:
1.7.6. קבלה: בימי חול בשעה 15:00 ,ובשבת או חג בשעה 20:00.
2.7.6. פינוי: בימי חול עד השעה 10:30 ובשבת או חג עד השעה 16:00.
3.7.6. הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף של 390 ₪ כולל מע"מ לכול חדר ואל מול ותפוסת המלון. הודעה על כך תינתן במעמד אישור ביצוע ההזמנה.
8.6 .החברה רשאית לשנות את זמני הקבלה ופינוי החדרים מעת לעת, בהתאם למועד האירוח 
9.6 .תינוקות וילדים: :הגדרות. 6.9.1 "ילד" – מי שגילו עד 12 שנים. 
10.6 .אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 ,יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. 
11.6 .מתחם הבריכה - רחצת ילדים ונוער עד גיל 18 תיעשה בפיקוח מבוגר בלבד ועל אחריות האורחים. הנכם מתבקשים להקפיד על שמירת ההוראות והנהלים של המלון במתחם הבריכה. 
12.6 .הבאת בעלי חיים למלון כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וככל שיתקבל אישור כאמור, ייתכן שתהיה כרוכה בתשלום נוסף. 
13.6 .אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת המלון מראש. הבאת אורחים למתחם המלון/הבריכה בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף. למלון. 
14.6 .אין להוציא ציוד מחדרי האירוח. יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ 
15.6 .אין לעשן בתחום המלון מלבד המקומות המותרים לכך. נזק במזיד ו/או ברשלנות למלון או כל חלק בו, לרבות כל הציוד שבו. 
16.6 .המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל הנזק. 
17.6 .המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות 
18.6 אי  סבילות  למיני  מזון  ואלרגיות :
אנו לידע אותכ/ם כי במלון ובכל נקודות המזון שבמתחמים,
אין דרך ואפשרות הגנה מפני רגישות וכל תופעות לואי למוצרי מזון כאלו ואחרים.
האחריות הישירה, העקיפה והשילוחית הינה עליכם בלבד.
אנו כמובן משתדל לעזור.  
7 .מדיניות ביטול הזמנה 
1.7 .ביטול הזמנה שנעשתה באתר או במרכז ההזמנות באמצעות מכר מרחוק (כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן) יתבצע בכפוף לחוק הגנת הצרכן והתקנות שהוצאו מכוחו, לאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר או מרכז ההזמנות, ולאשר שקיבל אישור מהחברה על תנאי העסקה. 
2.7 .כל ביטול של הזמנה צריך להיעשות בכתב באמצעות אחת מן החלופות הבאות:
1.2.7 .שליחת דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה והודעת הביטול לכתובת: .
[email protected] 2.2.7 .פנייה טלפונית למרכז הזמנות בטל' מספר 6700700-04 בבקשה למסור הודעת ביטול וקבלת אישור בכתב של הנציג הטלפוני. 
3.2.7 .שליחת הודעת ביטול לפקס מספר 6792776-04.
4.2.7 .שליחת דואר רשום למשרדי החברה כפי שמופיעים בראש תנאי שימוש אלה. 
3.7 .המועד הקובע לביטול שנעשה עפ"י האמור בפרק זה של תנאי שימוש אלה הינו התאריך בו התקבל הפקס ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הדואר הרשום או מועד קבלת אישור בכתב של הנציג הטלפוני, לפי העניין. היה ויום קבלת ההודעה הוא יום מנוחה בישראל, ייחשב המועד הקובע כיום העבודה הראשון שלאחריו. 
4.7 .במקרה של ביטול הזמנה מרגע ביצוע הזמנת השירותים באתר וקבלת אישור ההזמנה מהחברה 
1.4.7 .עד 4 ימי עסקים לפני מועד תחילת האירוח - בעונה החורף לפי המצוין באתר החברה- בקישור הבא 
2.4.7 .ועד 21 ימי עסקים לפני האירוח בעונת השיא (1 ביולי עד 31 באוגוסט) וחגי ישראל;
3.4.7 .ועד 10 ימי עסקים לפני האירוח בעונה רגילה (1 באפריל עד 30 ביוני וכן 1 בספטמבר עד 31 בדצמבר למעט חגי ישראל); יחויב המזמין בדמי ביטול מלאים בגובה ההזמנה. 
4.4.7 .במקרה של ביטול במועד או במקרה של אי-הגעה למלון במועד תחילת האירוח כמפורט בהזמנה, במקרה שהמזמין ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, יחויב המזמין בסך השווה למלוא ערך ההזמנה הכולל (%100 .(החיוב יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המשתמש. השווה למלוא ערך ההזמנה הכולל (%100 ).
5.7 .במקרה שהמשתמש יבקש לקצר את שהייתו לאחר הגעה למלון, ייגבו דמי ביטול בסך 
6.7 .החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לגבות דמי ביטול, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.
8 .שינוי הזמנות 
1.8 .כל שינוי יתבצע מול מרכז ההזמנות של החברה בלבד, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, לאחר שקיבל אישור מהחברה על תנאי העסקה. שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר או מרכז ההזמנות, ולאחר 
2.8 .בקשה לביצוע שינויים בהזמנה שנעשתה באתר או במרכז ההזמנות ניתן להגיש באמצעות פניה בהודעה בכתב בלבד (בדואר רשום, בפקס או בדואר אלקטרוני, בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף 2.7 לתנאי שימוש אלה) או באמצעות אישור בכתב של פרטי העסקה לאחר השינוי, שישלח על ידי נציג טלפוני בהתאם לבקשת המשתמש אשר פנה טלפונית למרכז ההזמנות של החברה, בטל': 6700700-04 .אין באמור משום התחייבות החברה לאשר שינויים.
3.8 .שינה המשתמש את הזמנתו בהתאם לאמור לעיל, המועד הקובע לשינוי יהיה התאריך בו ישלח למשתמש אישור של החברה בכתב על השינוי המבוקש כאמור. לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של החברה. המשתמש יישא בעלויות כל שינוי מבוקש בשירות שהתבקש על ידו, בהתאם לפרטים שימסרו לו ממרכז ההזמנות של החברה טרם ביצוע השינוי.
9 .שיפוי המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.
10 .הדין החל ומקום השיפוט 
1.10 .על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 
2.10 .מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה. מחובתך כמקבל שירותים שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.